امر به معروف ونهی از منکر


حکایت زندگی ۱۲

فصل سوم:امر به معروف ونهی از منکر

نهی از منکر شدم، به بدترین شکل ممکن هم شدم

تهیه شده در: معاونت فرهنگی و هنری مؤسسه دارالحدیث

عنوان تیزر :

نهی از منکر شدم، به بدترین شکل ممکن هم شدم

عـوامـل تـیـزر

تهیه کننده و کارگردان: علیرضا سرمدی
تصویر بردار: علی آعلی
تهیه شده در: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث
تدوین: محمد عباسی