امر به معروف و نهی از منکر


حکایت زندگی ۱۱

فصل سوم:امر به معروف ونهی از منکر

چرا با شنیدن این اسم، فقط یاد بعضی چیزا میفتیم؟!

تهیه شده در: معاونت فرهنگی و هنری مؤسسه دارالحدیث

عنوان تیزر :

چرا با شنیدن این اسم، فقط یاد بعضی چیزا میفتیم؟!

عـوامـل تـیـزر

تهیه کننده و کارگردان: علیرضا سرمدی
تصویر بردار: علی آعلی
تهیه شده در: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث
تدوین: محمد عباسی