امر به معروف ونهی از منکر


حکایت زندگی ۱۰

فصل سوم:امر به معروف ونهی از منکر

خدا هم ممکنه تر و خشک را با هم بسوزونه؟

تهیه شده در: معاونت فرهنگی و هنری مؤسسه دارالحدیث

عنوان تیزر :

خدا هم ممکنه تر و خشک را با هم بسوزونه؟

عـوامـل تـیـزر

تهیه کننده و کارگردان: علیرضا سرمدی
تصویر بردار: علی آعلی
تهیه شده در: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث
تدوین: محمد عباسی