اگر رئیس جمهور می شدی؟

 حکایت زندگی ۸ 

فصل دوم: اگه رییس جمهور بشی 

سؤال دوم: اگه رییس جمهور بشی، بیشتر به قشر ضعیف جامعه توجه میکنی یا قشرمرفّه جامعه؟

تهیه شده در: معاونت فرهنگی و هنری مؤسسه دارالحدیث

عنوان تیزر :

اگه رییس جمهور بشی بیشتر به قشرضعیف توجه میکنی یا مرفه

عـوامـل تـیـزر

تهیه کننده و کارگردان: علیرضا سرمدی
تدوین: محمد عباسی
تصویر بردار: علی آعلی
تهیه شده در: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث