سبک زندگی فاطمی سؤال ششم

ساده زیستی برای دخترای امروزی، یعنی چه جور زندگی ای؟ ساده زیستی را دوست داری یا تجمل گرایی را؟

⏯ این ویدئو را ببینید...

عنوان تیزر :

ساده زیستی برای دختران امروزی، یعنی چه جور زندگی ای؟

عـوامـل تـیـزر

تهیه کننده و کارگردان: علیرضا سرمدی
تدوین: محمد عباسی
تصویر بردار: علی آعلی
تهیه شده در: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث