سبک زندگی فاطمی سؤال چهارم

حکایتزندگی ۴ 

فصل اول: سبک زندگی فاطمی سؤال چهارم:

در شرایط سخت و دشوار همسر تون، چه جوری باهاش برخورد می کنید؟

⏯ این ویدئو را ببینید...

عنوان تیزر :

در شرایط سخت همسرتون، چه جوری باهاش برخورد میکنید؟

عـوامـل تـیـزر

تهیه کننده و کارگردان: علیرضا سرمدی
تدوین: محمد عباسی
تصویر بردار: علی آعلی
تهیه شده در: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث