سبک زندگی فاطمی سؤال سوم

حکایت زندگی ۳ 

حاضری از خودت کم بذاری و بدی یه نفر نیازمند؟ در چه حدی؟ 

این ویدئو را ببینید...

عنوان تیزر :

حاضری از خودت کم بذاری و بدی یه نفر نیازمند؟ درچه حد؟

عـوامـل تـیـزر

تهیه کننده و کارگردان: علیرضا سرمدی
تدوین: محمد عباسی
تصویر بردار: علی آعلی
تهیه شده در: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث